УСЛУГА – РЕСТАУРАЦИЈУ ВИТРАЖА НА СЕВЕРНО ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ СИНАГОГЕ Ред.бр. ЈНМВ/У/1/2015

15. маја 2015.

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1.  и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 315-1/84 од 14.05.2015.  године Ред.бр. ЈНМВ/У/1/2015

Наручилац позива:

 • M&K Tiffany” ул.Целовечка 20а, Суботица
 • “Atelje Stanišić“ ул. Коњовићева бр. 5, Сомбор
 • „Atelje marinković“ ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
 • и  све заинтересоване понуђаче

ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА  – РЕСТАУРАЦИЈУ ВИТРАЖА НА СЕВЕРНО ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ СИНАГОГЕ

Ред.бр. ЈНМВ/У/1/2015

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, Трг слободе 1/3, 24000 Суботица ,http://rs.heritage-su.org.rs/
 2. Врста наручиоца: Установа културе.
 3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
 4. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга  – рестаурацију витража на северно западној фасади Синагоге у,а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.
 5. Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: IA41 (рестаурација)
 6. Место извршења радова:Суботица
 7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
 8. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је Конкурсна документација доступна: http://rs.heritage-su.org.rs/ Конкурсна документација за предметну набваку може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/. Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети и тако што ће доставити писмени захтев наручиоцу на  e-mail adresu: petrovfjo@yahoo.com
 9. Рок за подношење понуда је 27.05.2015. .године до 11 часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до 26.05.2015.године до 11 часова. Неблаговремене  понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.
 10. Лице за контакт: правник/секретар Завода Фјодор Петров тел: 063/ 1125 405 или 024/ 557 606

Преузимање документације

Позив у цеости можете преузети овде, а конкурсну документацију можете преузети са овог линка.

19.05.2015. измена конкурсне документације.

Записник и одлука о додели уговора

27.05.2015. Записник са отварања понуда и Одлука о додели уговора.

08.06.2015. Ugovor.