MŰEMLÉKEK

МАПА ТЕРИТОРИЈЕ

коју покрива Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На територији Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица проглашено је 144 непокретних културних добара.

НКД – непокретно културно добро

По општинама

Ада - 6 НКД
Бачка Топола - 6 НКД
Кањижа - 6 НКД
Кикинда - 6 НКД
Мали Иђош - нема проглашених НКД
Нови Кнежевац - 6 НКД
Сента - 6 НКД
Суботица - 6 НКД
Чока - 6 НКД

По категоризацији

Непокретна културна добра – 87
Непокретна културна добра од великог значаја – 50
Непокретна културна добра од изузетног значаја – 7