Културна добра

Мапа територије

Коју покрива Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На територији Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица проглашено је 144 непокретних културних добара.

НКД – непокретно културно добро

По категоризацији

Непокретна културна добра - 87
Непокретна културна добра од великог значаја - 50
Непокретна културна добра од изузетног значаја - 7

По општинама

Ада - 6 НКД
Бачка Топола - 9 НКД
Кањижа - 11 НКД
Кикинда - 12 НКД
Мали Иђош - нема проглашених НКД
Нови Кнежевац - 10 НКД
Сента - 13 НКД
Суботица - 76 НКД
Чока - 7 НКД