О нама

О нама

Међуопштински завод за заштиту споменика културе са седиштем у Суботици обрађује споменичку баштину на територији општина: Ада-Мол, Бачка Топола, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нови Кнежевац, Сента, Суботица и Чока.

На ветрометини историје у северном делу Бачке и Баната, давно формирана људска станишта данас су ризнице баштине угрожене. Као да им је било суђено да буду погранични појас. Биле су ова вароши и села у саставу Војне границе, а потом, само у пола века двадесетог столећа, три пута су са ове или оне стране државне границе.

Становништво је сеобама, колонизацијама, досељавањима овамо довођено да би затим прогонима одавде било одвођено, одувек. Самим тим и баштина је настајала, односно нестајала. Чак су и сами градови поварошењем здушно разарали свој наслеђени изглед, затирали трагове и међаше хода цивилизацијског.

Бела Дуранци

Историјат

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица основан је 01.05.1980. године Одлуком о оснивању Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица од стране три општине: Сенте, Сомбора и Суботице, као установа културе надлежна за делатност заштите непокретних културних добара.

Од свог оснивања ова установа културе обавља заштиту непокретних културних добара на територији која је одређена актом о оснивању (територија Сомбора, Сенте и Суботице), а од 1995. године Решењем Министарства културе Републике Србије овом Заводу се утврђује нова територијална надлежност која обухвата град Суботицу и осам општина и то: Бачку Тополу, Мали Иђош, Кањижу, Сенту, Аду, Кикинду, Нови Кнежевац и Чоку.

На територији овог Завода налази се 144 непокретна културна добра, од којих су 50 од великог значаја и 7 од изузетног значаја.

Редовна делатност завода обухвата: рекогносцирање терена, валоризацију непокретних културних добара, састављање документације о њима, покретање поступка за утврђивање као и заштиту културних добара учешћем у доношењу просторних и урбанистичких планова, давањем мишљења на нацрте истих, која се обавезно прилажу приликом разматрања и доношења тих планова. Под техничком заштитом се подразумева конзервација, рестаурација, реконструкција и ревитализација непокретних културних добара, уз обавезан надзор овога Завода над извођењем радова.

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица са седиштем у Суботици, Трг Слободе 1/3 има двадесетседморо запослених.