Делатност завода

На основу Закона о културним добрима („Сл. гласни РС“, бр. 71/94) Међуопштински завод за заштиту споменика кутуре врши делатност заштите на територију 9 општина. На основу закона члан 10. „Делатност заштите и коришчења културних добара обављаљу за то основане установе у складу с одредбама овог Закона.“

Делатност завода је на основу Закона о културним добрима јесте:

Члан 65.

 1. истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
 2. предлагање и утврђивање културних добара;
 3. вођење регистра и документације о културним добрима;
 4. пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
 5. старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене овим законом;
 6. предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
 7. прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење непокретних културних добара;
 8. спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
 9. издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
 10. излагање културних добара, организовање предавања и других природних облика културно-образовне делатности и
 11. други послови у области заштите културних добара утврђени овим законом и на основу њега.

Члан 75.

 1. проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
 2. учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
 3. објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
 4. израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом;
 5. остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и
 6. обавља и друге послове утврђене овим законом.

Додатне делатности завода

 1. Издавање мере техничке заштите
 2. Прављење пројеката за грађевинске радове
 3. Вршење конзерваторског надзора код радова на заштићеним објектима
 4. Прављење пројеката за рестаураторске радове
 5. Рестаураторски радови
 6. Издавање дозволе за извоз уметничких делова (слика, скулптура)
 7. Издавање услова за постављање клима уређаја
 8. Издавање услова за постављање реклама у градском језгру
 9. Издавање мишљења за конкурсне документације које су везане за заштићене објекте

1. Издавање мере техничке заштите

Члан 99. до Члана 110.

Мерама техничке заштите сматрају се радови на конзервирању, рестаурирању, реконструкцији, ревитализацији и презентацији културних добара.

Мере техничке заштите и други радови којима се могу проузроковати промене облика или изгледа непокретног културног добра или повредити његова својства, могу се предузимати ако се:

 1. утврде услови за предузимање мера техничке заштите и других радова;
 2. прибави сагласност на пројекат и документацију за извођење ових радова, у складу са законом, и
 3. прибаве потребни услови и одобрења на основу прописа о планирању и уређењу простора и изградњи објеката. Одредба става 2. овог члана промењује се и у случају предузимања мера техничке заштите и других радова на заштићеној околини непокретног културног добра, односно на добру које ужива претходну заштиту.

Члан 101.

Сагласност на пројекте и документацију за извођење радова на непокретним културним добрима и културним добрима од великог значаја даје надлежни завод за заштиту споменика културе, а за културна добра од изузетног значаја, сагласност даје Републички завод за заштиту споменика културе.
О датој сагласности из става 1. овог члана надлежни завод дужан је да у року од седам дана обавести Републички завод за заштиту споменика културе.
На пројекте и документацију за извођење радова, које израђује надлежни завод за заштиту споменика културе, сагласност даје Републички завод за заштиту споменика културе.
На пројекте и документацију за извођење радова које израђује Републички завод за заштиту споменика културе, сагласност даје министарство надлежно за послове културе.
На пројекте и документацију за извођење радова прибављају се сагласности прописане законом.

6. Издавање дозволе за извоз уметничких делова (слика, скулптура)

Приликом путовања у иностранство, а да притом имате уметнички предмет са собом, морате да дођете у МЗЗСК Су, који ће извршти експертизу и дати мишљење за извоз, а затим то мишљење послати у Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање Нови Сад. Решење којим се дозвољава да уметнину изнесете у иностранство добијате на кућну адресу, директно из Покрајинског секретаријата за културу и јавног информисања Нови Сад, у року од 7 до 10 дана.

Експертизу уметничких дела (која нису старија од 50 година) врши МЗЗСК Су, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 8 до 14 часова. Уколико поседујете уметнички предмет, збирку или колекцију који су старији од 50 година, ваш захтев ће бити упућен на даљу експертизу у неки од наших музеја. Тада ће вас музеј контактирати када можете да донесете предмете на увид. Потом ће музеј нас известити да ли може да се изврши извоз или не.

Приликом експертизе уметничких дела потребно је да дођете у просторије МЗЗСК и са собом понесете:

 • УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТ (или предмете)
 • ПОПУЊЕНЕ ЗАХТЕВЕ
 • ПАСОШ (уколико ви износите уметнину) или ЛИЧНУ КАРТУ
 • ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПЛАТИТЕ ТАКСУ И ТРОШКОВЕ ЕКСПЕРТИЗЕ (уплатницу добијате код нас)

7. Издавање услова за постављање клима уређаја

8. Издавање услова за постављање реклама у градском језгру

Услове и начин постављања натписа пословног имена, огласних средстава и заштитних и техничких уређаја у Градском језгру и на Палићу одређује решењем Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица на основу Одлуке (објављено у Службеном листу Града Суботице, број 23, дана 08. Јула 2010. године, страна 13.) којом се уређују услови и начин постављања, одржавања и уклањања натписа пословног имена, огласних средстава и заштитних и техничких уређаја на отвореном простору у Градском језгру Суботице и на Палићу.

Израда Мера техничке заштите се наплаћују једнократно по важећем ценовнику Завода.
Сагласност на изведене радове се не наплаћује!