ПРОЈЕКАТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ТЕМПЛОМДОМБ / ЦРКВИНЕ У ХОРГОШУ

Локалитет Темпломдомб се налази у атару села Хоргош, око 300 m северно од железничке пруге Суботица–Сегедин, у непосредној близини аутопута Е-75. Заштитним ископавањима 60-их година прошлог века откривени су темељи цркве са торњем који је призидан уз западни зид и неколико гробова. Темељи цркве рађени су у техници трпанца, од ломљеног камена везаног размућеном глином. На већем делу основе сачувана је само набијена глина са ситнијим шљунком у ширини зида (1 m). Приликом ископавања, у рушевинама унутрашњег дела цркве откривен је гроб са сребрним накитом из XV века. Конзервирани темељи цркве су развучени и уништени. Накнадно је начињена копија темеља (према расположивој документацији). Ласло Секереш, руководилац истраживања је на основу аналогија истражених сакралних објеката, углавном у Мађарској, датовао цркву у прву половину XIII века. Око цркве налазила се средњовековна некропола и насеље.

Године 1995. истражена средњовековна некропола, а за потребе изградње аутопута 1997. године истраживани су делови некрополе из периода Сеобе народа и део сарматског насеља.

У току 2017. и 2018. године извршено је археолошко мапирање локалитета на територији општине Кањижа и тада је у непосредној околини локалитета детектовано неколико мањих насеља која се могу датовати од XI–XV века која су сва вероватно гравитирала овој цркви.

Локалитет је проглашен је у непокретно културно добро, археолошко налазиште од великог значаја Решењем Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 02-667/3 од 03.11.1970, Сл. лист АПВ бр. 28/30.12.1991.год.

Истраживања у 2021. години на локалитету спровео је Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, а средства су добијена на конкурсу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

У току октобра и новембра извршено је геомагнетно снимање на површини од 5 хектара, које је реализовано у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе и истражене су 4 археолошке сонде у којима су откривена два објекта која припадају средњовековном периоду. Резултати истраживања употпуниће слику живота на овом месту, али такође биће важна за даљу презентацију самог налазишта.

У циљу презентације овог археолошког налазишта планирано је уређење самог простора око цркве и приступа локалитету. Конзервација и презентација археолошког налазишта Црквине доприноси промоцији археолошког наслеђа и осавремењавању и обогаћивању туристичке понуде општине Кањижа.

https://www.magyarszo.rs/hu/4774/vajdasag_szabadka/254118/K%C3%B6z%C3%A9pkori-leletek-Horgoson-horgos-r%C3%A9g%C3%A9szet.htm

https://pannonrtv.com/tag/horgos

https://szmsz.press/2021/11/13/kozepkori-telepules-maradvanyai-horgoson/

Did you like this? Share it!

0 comments on “ПРОЈЕКАТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ТЕМПЛОМДОМБ / ЦРКВИНЕ У ХОРГОШУ

Comments are closed.