Јавна набавка мале вредности/Р/5 – радови на санацији крова Оца Николаја у Башаиду

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 507-1/84 од 16.07.2015.. године Ред.бр. ЈНМВ/Р/5/2015

Наручилац позива:

 1. “Грађевинар„ Чеде Жице бр.40, Суботица
 2. “Eta interijer“ Трг цара Јована Ненада бр.15 , Суботица
 3. “Изградња Филиповић“ Огњена Прице 21, Суботица

и све заинтересоване понуђаче

ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Ред.бр. ЈНМВ/Р/5/2015

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, Трг слободе 1/3, 24000 Суботица ,http://rs.heritage-su.org.rs/
 2. Врста наручиоца: Установа културе
 3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
 4. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка- радови на санацији крова Оца Николаја у Башаиду,а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Природа и обим услуге : санација крова. Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: 44112410
 5. Рок за подношење понуда је 27.07.2015. .године до 11 часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до 27.07.2015..године до 11 часова. Неблаговремене  понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

Документи за преузимање:

 1. ЈНМВ_Р_5_2015_4.Позив
 2. ЈНМВ_Р_5_2015_5.конкурсна документација

Промене 27.07.2015.

 1. ЈНМВ_Р_5_2015_6.записник са отварања понуда
 2. ЈНМВ_Р_5_5015_7. извештај о стручној оцени
 3. ЈНМВ_Р_5_2015_8. Одлука о додели уговора

Промене 04.08.2015.

 1. ЈНМВ_Р_5_2015_9.Уговор

Did you like this? Share it!

0 comments on “Јавна набавка мале вредности/Р/5 – радови на санацији крова Оца Николаја у Башаиду

Comments are closed.