Јавна набавка мале вредности Д/4/2015 – погонско гориво за моторна возила

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 413-1/84 од 16.06.2015. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/4/2015

За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Критеријум за доделу уговора је економски наприхватљивија понуда, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.

Рок за подношење понуде је 29.06.2015. године, до 11 часова, без обзира на начин доставе.

Отварање понуда ће се обавити дана  29.06.2015.. године у 12 часова, у просторијама наручиоца у Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, Суботица Трг слободе 1/3

Документи за преузимање:

  1. ЈНМВ_4_2015_4.Позив
  2. ЈНМВ_4_2015_5. конкурсна документација
  3. ЈНМВ_4_2015_6.записник о отварању понуда
  4. ЈНМВ_4_2015_7.извештај о стручној оцени
  5. ЈНМВ_4_2015_8. Одлука о додели уговора

Промене 07.07.2015.

  1. JNMV_D_4_9_Уговор

Did you like this? Share it!

0 comments on “Јавна набавка мале вредности Д/4/2015 – погонско гориво за моторна возила

Comments are closed.