Јавна набавка мале вредности У/3/2015 – набавка цевасте скеле – Чока

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1.  и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 403-1/84 од 15.06.2015. године Ред.бр. ЈНМВ/У/3/2015

Наручилац позива:

  1. “Coning „ Аранђеловачка бр.26, Суботица
  2. “Bukvić gradnja“ Првомајска 84/1, Суботица
  3. “Kema San Trade“ Масарикова 25, Суботица

и  све заинтересоване понуђаче

ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Ред.бр. ЈНМВ/У/3/2015

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка – услуга изнамљивање просторне цевасте скеле, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Природа и обим услуге: изнамљивање и монтажа скеле у РКЦ Чока. Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: 44212310.

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне  документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту потпише и овери.

Рок за подношење понуда је 26.06.2015. године до 11 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до26.06.2015..године до 11 часова. Неблаговремене  понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

Преузимања:

  1. ЈНМВ_3_2015_4.Позив
  2. ЈНМВ_3_2015_5.конкурсна документација

Промене 29.06.2015.

  1. ЈНМВ_3_2015_6.записник са отварања понуда
  2. ЈНМВ_3_2015_7 извештај о стручној оцени
  3. ЈНМВ_3_2015_9. Одлука о додели уговора

Промене 06.07.2015.

  1. Ugovor U_3_2015

Did you like this? Share it!

0 comments on “Јавна набавка мале вредности У/3/2015 – набавка цевасте скеле – Чока

Comments are closed.