Услуга – ангажовања радне снаге за ручнисикоп на археолошком локалитету “Манастириште” у Мајдану

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 329-1/84 од 19.05.2015. године Ред.бр. ЈНМВ/У/2/2015

Наручилац позива:

  1. “Грађевинац” ул.Владимира Назора бр.7, Суботица
  2. “Бизнис ул. Арсенија Чарнојевића бр.3, Суботица
  3. „Економ“ ул. Адолфа Сингера бр.12, Суботица
    и све заинтересоване понуђаче

ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ ЗА РУЧНИ ИСКОП У ОКВИРУ СИСТЕМАТТСКИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА „МАНАСТЕРИШТЕ“ У МАЈДАНУ
Ред.бр. ЈНМВ/У/2/2015

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, Трг слободе 1/3, 24000 Суботица, http://rs.heritage-su.org.rs/

2. Врста наручиоца: Установа културе

3.Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

4.Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – ангажовање радне снаге за ручни ископ у оквиру систематтских археолошких ископавања локалитета „Манастериште“ у Мајдану.

5.Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: 7960000 (услуге запошљавања)

6. Место извршења радова:Суботица

7.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена .

Документи за преузимање:

Did you like this? Share it!

0 comments on “Услуга – ангажовања радне снаге за ручнисикоп на археолошком локалитету “Манастириште” у Мајдану

Comments are closed.