Саопштење поводом Одлуке Скупштине града Суботице од 12.11.2015.

Скупштина града Суботице је донела Одлуку број I-00-633-13/2015 на 34. седници одржаној 12.11.20015. године и том приликом затражила од Међуопштинског завод за заштиту споменика културе Суботица (у даљем тексту Завод) да јавно изнесе своје стручне ставове и мишљења о рушењу објеката који се налазе у историјском језгру града као и да јавно изнесе и прикаже планове који се тичу предметне области.

На основу ове Одлуке Скупштине града Суботице бр: I-00-633-13/2015 (“Сл. лист Града Суботице” бр. 38 од 12.11.2015.) Међуопштински завод за заштиту спомеика културе Суботица користи ову прилику да објави своје званично:

С А О П Ш Т Е Њ Е

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица врши своју делатност на основу Закона о културним добрима (“Сл. гласник РС” бр.71/94).

Сва стручна лица, запослена у Заводу, имају положен стручни конзерваторски испит испред трочлане комисије Републичког завода за заштиту споменика културе да би могли вршити послове рестаурације и конзервације по Закону о културним добрима.

Градско језгро Суботице је стављено под заштиту на основу Решења Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, број 110-4, 31.12.1986. године и Одлуком извршног већа АП Војводине (“Сл. лист АПВ” 25/91) о утврђивању непокретних културних добара од великог значаја, Градско језгро Суботице као просторно културно историјска целина, која обухвата део града омеђен железничком пругом, станицом, улицама Максима Горког, Бискупа Лајче Будановића, Лазе Мамужића, Прерадовићева, Жарка Зрењанина, Трг 29. Новембра и Змај Јовина. Просторно културно историјска целина, заштићено језгро Града Суботице се налази на списку непокретних културних добара од великог значаја.

karta-istorijskog-jezgra-subotice

legenda-karte-istorijskog-jezgra-subotice

Приликом израде свих тренутно важећих планских докумената Завод је израдио мере техничке заштите, на основу захтева које је упутио ЈП Завод за урбанизам града Суботице, и то:

  1. Мере техничке заштите непокретних културних добара за простор генералног плана Суботица – Палић бр. 74-2/1, 31.10.2005. године
  2. Детаљне мере заштите за део просторне културно-историјске целине обухваћене планом детаљне регулације – Зона 1. бр. 93-1/12, 13.02.2009. године
  3. Детаљне мере заштите за део просторне културно-историјске целине обухваћене планом детаљне регулације – Зона 3. бр. 559-1/12, 17.11.2009. године
  4. Претходни услови и мишљења на концепт плана Детаљне регулације за центар Града Суботице – Зона 2. бр. 521-2/12, 17.09.2015.

Тренутно је у процесу израда Детаљне мере заштите за део просторне културно-историјске целине обухваћене планом детаљне регулације – Зона 2.

Документи су јавни, имплементирани у урбанистичке планове и као такви свима доступни на увид.

Предметни објекти, који су уједно и покренули цео овај низ догађаја, су куће у улици Петефи Шандора број 3 и 5. Ни за једну од ове две куће нису евидентирани архивски пројекти, што се објашњава чињеницом да су изграђене пре 1875. године. Спадају међу прве грађанске куће у граду. Фасада ових кућа носи елементе класицизма и романтизма са оскудном декорацијом у виду декоративних складних архитрава изнад отвора и декоративних вентилационих отвора.

sporni-objekti

Власник парцеле и објекта под бројем 3 био је 1838. године Стипан Војнић. Следећи власник ове куће је био крајем 19. века Јожеф Будаи а према бедекеру Александра Малушева он је власник и 1906. године.

Власник другог дела некада јединствене парцеле и објекта под бројем 5, 1871. године био је Балинт Терлеи. Крајем 19. века, као и 1906. године вланик ове куће био је Балинтов син Ђула.

Предметни објекти су приземне грађевине које се налазе између два спратна објекта, двоспратне зграде Гимназије (П.Шандора 1) и једноспратне зграде Поликлинике (П.Шандора 7). Оба објекта су у веома трошном стању, делимично напуштени. Влага је великим делом угрозила доњи појас грађевина, малтер је одпао, столарија дотрајала. Кровна конструкција је попустила на поједним деловима, цреп недостаје. Фасадно платно је оштећено у доњем појасу сокле услед дејства капиларне влаге, као и на појединим местима хоризонталног венца и вертикалних олука услед неодговарајућег одвођења атмосфералија. Кровни покривач, бибер цреп, је дотрајао, на појединим деловима су видљива мања оштећења. Столарија и лимарија су оштећене.
Нажалост објекти су дуго времена били без одговарајуће бриге, те су данас у веома трошном, готово рушевном стању.

Вршећи своју делатност Завод је оба ова објекта валоризовао приликом израде Мера техеничке заштите бр. 74-2/1 рађена за потребе ГУП-а 2005. године, и категорисао их као објекте који немају посебну споменичку вредност, односно услед дотрајалости су изгубили своје архитектонске вредности. Објекти су премерени, исцртани, фотографисани, документовани у архиви Завода и на тај начин је извршена заштита кроз документацију.

Почетком године, у фебруару, Заводу се обратио инвеститор “DG Company doo”, Беле Габрића 23/23 у Суботици са захтевом за предузимање мера техничке заштите на интерполацији новог објекта на месту приземних објеката у улици Петефи Шандора бр. 3 и 5. Завод је поступајући по захтеву инвеститора израдио Мере техничке заштите и решење број 127-2/13 25.02.2015. године.

Решење је у складу са Законом о културним добрима (“Сл. гласник РС” бр.71/94) као и другим Законским и подзаконским актима и планским документима који су важећи и које је усвојила Скупштина града Суботице.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Саопштење поводом Одлуке Скупштине града Суботице од 12.11.2015.

Comments are closed.