Јавна набавка мале вредности, конзервација и рестаурација Споменика жртвама фашизма 1941 – 1945 у Кикинди

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 255-1/84 од 15.04.2016. године Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2016

Наручилац позива:

заинтересоване понуђаче

ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2016

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, Трг слободе 1/3, 24000 Суботица
  2. Врста наручиоца: Установа културе
  3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
  4. Предмет јавне набавке мале вредности су- радови на конзервацији и рестаурацији  Споменика жртвама фашизма 1941 – 1945 у Кикинди – прва фаза  , Трг српских добровољаца. Предмет и обим радова: у питању су : припремни радови, каменорезачки радови  и зидарски радови. Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: IA41
  5. Место извршења радова: Кикинда
  6. Рок за подношење понуда је 28.04.2016. године до 11 часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до 28.04.2016. године до 11 часова. Неблаговремене  понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

Документи за преузимање

Дана 15.04.2016.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “Јавна набавка мале вредности, конзервација и рестаурација Споменика жртвама фашизма 1941 – 1945 у Кикинди

Comments are closed.