Јавна набавка мале вредности, погонско гориво за моторна возила за потребе МЗЗСК

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 263-1/84 од 18.04.2016. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/2/2016

 1. За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 5. Критеријум за доделу уговора је економски наприхватљивија понуда, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.
 6. Рок за подношење понуде је 26.04.2016.године, до 11 часова, без обзира на начин доставе.
 7. Лице за контакт: Фјодор Петров 063/1125405 petrovfjo@yahoo.com

Документи за преузимање:

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Уговор

Did you like this? Share it!

0 comments on “Јавна набавка мале вредности, погонско гориво за моторна возила за потребе МЗЗСК

Comments are closed.