Јавна набавка мале вредности ЈНМВ/Д/2/2017 – погонско гориво за моторна возила

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 352-1/84 од 24.05.2017. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/2/2017

За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. Критеријум за доделу уговора је економски наприхватљивија понуда, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.

Понуде се могу поднети непосредно:

  • у пословним просторијама наручиоца Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, Суботица Трг слободе 1/3
  • путем поште на адресу Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, Суботица Трг слободе 1/3
  • електронским путем на адресу: office@heritage-su.org.rs

Понуде се подносе у затвореној коверти. Рок за подношење понуде је 05.06.2017 .године, до 11 часова, без обзира на начин доставе. Отварање понуда ће се обавити дана 05.06.2017 године у 12 часова, у просторијама наручиоца у Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, Суботица Трг слободе 1/3

Лице за контакт: Фјодор Петров 063/1125405 petrovfjo@yahoo.com

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Did you like this? Share it!

0 comments on “Јавна набавка мале вредности ЈНМВ/Д/2/2017 – погонско гориво за моторна возила

Comments are closed.