Јавна набавка мале вредности – Услуга изнамљивање просторне цевасте скеле – РКЦ Чока

Наручилац позива:

све заинтересоване понуђаче

ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/У/3/2016

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка – услуга изнамљивање просторне цевасте скеле, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Природа и обим услуге : изнамљивање и монтажа скеле у РКЦ Чока. Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: 44212310

Порцењена вредност : 781.000,00 динара без ПДВ-а

Документи за преузимање:

Did you like this? Share it!

0 comments on “Јавна набавка мале вредности – Услуга изнамљивање просторне цевасте скеле – РКЦ Чока

Comments are closed.